(1)
Dasari Shyamala; G.Bharath Kumar; P.Keerthi; K.Kapil; M.Srujan Kumar. A REVIEW ON FORSKOLIN. Int. j. innov. pharm. sci. res. 2013, 1, 429-444.